Algemene Voorwaarden

BIJZONDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Gebruiks- en Contractvoorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) regelen, samen met het Privacybeleid en het Cookiebeleid, de toegang tot en het gebruik van de website www.riojamurilloviteri.com en de contracterende producten en / of diensten. via deze. Eenvoudige toegang tot de portaalattributen voor degene die de voorwaarde van portaalgebruiker vervult (hierna “de” gebruiker “) en impliceert aanvaarding van alle voorwaarden in deze algemene voorwaarden.

EERSTE. VOORWERP VAN HET CONTRACT

Het voorwerp van dit contract is de verkoop van wijn of diensten die verband houden met de wijnmakerij, voor het bedrag bepaald door de koper via de tools die worden verstrekt door FRANCISCO E IGNACIO MURILLO VITERI, CB (hierna “Bodegas Murillo Viteri”) op onze website.

In geval van tegenstrijdigheid of tegenstrijdigheid prevaleren in ieder geval de Specifieke Voorwaarden en Voorwaarden, in de eerste plaats de Algemene Voorwaarden van Bodegas Murillo Viteri. In het geval van aanbiedingen prevaleren deze boven de Algemene Voorwaarden en de bijzondere Voorwaarden.

Bodegas Murillo Viteri garandeert dat de wijnen die worden verkocht in de “Online Store” voldoen aan de minimale kwaliteitsspecificaties die zijn vastgelegd in de verordeningen en verordeningen van de EU en de voorschriften van de geografische aanduidingen van oorsprong van de wijnen.

TWEEDE. LEVERING

De wijnen die in de “Online Store” worden gekocht, worden geleverd op het door de Koper opgegeven adres. De geschatte levertijd wordt vermeld in het aankoopproces en dit kan variëren om redenen die buiten de controle van Bodegas Murillo Viteri liggen.

Verzend- en bezorgkosten zijn voor rekening van Bodegas Murillo Viteri, tenzij anders aangegeven.

Wijnmakerij Murillo Viteri. is niet aansprakelijk voor vertragingen die kunnen optreden bij de levering van producten om redenen die niet aan haar zijn toe te schrijven.

DERDE. PRIJS EN BETALINGSMETHODE

De prijzen van de producten die in de “Online Store” worden gepubliceerd, zijn onderhevig aan variatie afhankelijk van het volume, de merken en de categorieën van de Producten die de Koper koopt in de “Online Store”. Bodegas Murillo Viteri behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten die worden aangeboden in de “Online Store” te wijzigen. Niettegenstaande het voorgaande, blijven de prijzen vanaf het moment dat de bestelbon is bevestigd ongewijzigd. Evenzo kan Bodegas Murillo Viteri al zijn producten opnemen in kavels, aanbiedingen en speciale acties waarbij de prijs kan afwijken van de gebruikelijke prijs.

De prijs die wordt aangegeven in de “Online Store” is inclusief btw, of enige andere belasting of eerbetoon die deze zou kunnen vervangen, tegen het tarief dat te allen tijde van toepassing is in overeenstemming met de huidige wetgeving.

De vorm of het mechanisme van betaling is onder rembours, de creditcard of PayPal. In het geval dat de geselecteerde betaalmethode de creditcard is, moet de koper zich identificeren en de volgende gegevens van zijn kaart vermelden:

Nummer: _______________________ Vervaldatum: ___ / ___ / ___ / CVV: _______

Betalingen per creditcard zullen altijd worden gedaan via elektronische systemen die worden beheerd door financiële entiteiten buiten de Bodegas Murillo Viteri “Online Store”. Daarom is Bodegas Murillo Viteri niet verantwoordelijk voor uw veiligheid of de werking van de dienst.

Bovendien is de “Verkoop van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar” uitdrukkelijk verboden.

KWARTAAL. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NIET-NALEVING

Het niet nakomen van de verplichtingen door een van de partijen leidt tot de verplichting tot compensatie, voor een bedrag gelijk aan het totale bedrag van de gedane aankoop, evenals de schade die kan worden veroorzaakt bij de andere partij.

Alle inbreuken die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden of overmacht zijn uitgesloten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Bodegas Murillo Viteri via deze “website” aanbiedt. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor alle goederen en diensten die worden aangeboden in de “Online Store” en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, zonder dat dit van invloed is op de wijzigingen aan de aankopen die op dat moment al zijn gedaan.

2. Formalisering van de aankoop

De aankoop van de producten die op internet worden aangeboden, gebeurt door de gekozen producten te selecteren, die in de winkelwagen worden opgenomen. Zodra de selectie is afgerond, gaat de aankoop door en vult u de persoonlijke gegevens in (afhankelijk van elk geval) voor de uitgifte van de factuur en de gegevens voor de betaling van de producten. Als u de gemaakte aankoop uiteindelijk accepteert, wordt de definitieve aankoop van de geselecteerde producten gedaan en wordt de betaalmethode geselecteerd (rembours, PayPal of creditcard).

Het aankoopformalisatiedocument wordt op de website opgeslagen zodat de koper het kan raadplegen. In de verkoopprocedures kan de koper zowel de geselecteerde producten als het aantal ervan, de ingevulde persoons- en betalingsgegevens wijzigen, teruggaand in de aankoopprocedure van de website, vóór de definitieve aanvaarding door de Koper.

Zodra de verkoop heeft plaatsgevonden, wordt deze bevestigd door de aankoop op de website te registreren, samen met de aankoopvoorwaarden en een bevestigingsmail te sturen naar het account dat door de koper is opgegeven, waarbij de gebruiker een gedrukt exemplaar van dit document kan bewaren. als bewijs van de verkoop.

3. Annulering van aankoop

Zodra de aankoop is gedaan en u deze wilt annuleren, neem dan contact met ons op via onze online winkel.

4. Levering van de producten

4.1.  De Koper zal Bodegas Murillo Viteri via de “Online Winkel” verzoeken om de goederen en diensten die daarin worden aangeboden en in elk geval door de Koper worden geselecteerd, te kopen en deze uitsluitend bij Bodegas Murillo Viteri te verkrijgen.

4.2.  Zodra elke bestelling van de producten is ontvangen, moet Bodegas Murillo Viteri al het mogelijke doen om de geschatte leverdatum te halen, daarom is Bodegas Murillo Viteri niet verantwoordelijk voor de vertraging in de levering van de producten. .

4.3.  Vanaf het moment dat de levering is geformaliseerd, is het risico van de geleverde producten voor de Koper.

4.4.  Bodegas Murillo Viteri verbindt zich ertoe de gekochte producten te leveren op het adres dat voor dit doel is aangegeven door de koper van de “Online Store”. De verzendkosten van de producten zijn voor rekening van Bodegas Murillo Viteri, tenzij anders vermeld.

4.5.  Bodegas Murillo Viteri garandeert dat de producten voldoen aan de wetten en voorschriften die op het grondgebied van kracht zijn, evenals aan de voorschriften en voorschriften van de EU en de voorschriften van de geografische aanduidingen van oorsprong van de wijnen op het moment van levering.

4.6.   Bodegas Murillo Viteri zal in geen geval worden geacht enige garantie te verlenen of enige andere aansprakelijkheid te aanvaarden dan die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn vermeld, onverminderd die welke uitdrukkelijk en dwingend door het Spaanse rechtsstelsel worden bepaald. Bodegas Murillo Viteri is in geen geval verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan ​​aan de Producten als gevolg van het gebruik, de manipulatie, de opslag of andere gerelateerde omstandigheden, al dan niet kwaadwillig, door de Koper.

4.7.  De Koper moet de Producten opslaan, bewaren en er verantwoordelijkheid voor nemen in overeenstemming met de beste praktijken van de wijnindustrie; zal zich onthouden van het aanbrengen van wijzigingen aan de producten of hun verpakking, en van het wijzigen, verwijderen of manipuleren van de merken, labels, nummers of andere identificatiemiddelen daarvan, en maakt ook geen commercieel gebruik van de producten.

5. De prijs

5.1   De prijs is de prijs die op het bestelformulier is vermeld. Het zal stevig en berekend zijn, inclusief alle belastingen, vergoedingen, transport, verpakking en elke omstandigheid die zou kunnen leiden tot een toename ervan. Het bevat ook alle diensten, materialen en accessoires die nodig zijn om effectief aan de voorwaarden van de aankoop te voldoen.

5.2   De producten die worden aangeboden in de “Online Store” en hun prijzen zullen beschikbaar zijn voor aankoop terwijl ze zich in de catalogus met producten bevinden die op de website wordt weergegeven.

6. Overmacht

6.1   In het geval dat Bodegas Murillo Viteri een clausule van het Contract of van deze Algemene Voorwaarden schendt als gevolg van overmacht, zal hij worden vrijgesteld van zijn verplichtingen totdat de omstandigheden in kwestie ophouden.

6.2   Wanneer een van beide partijen wordt getroffen door een geval van overmacht, moet zij deze omstandigheid onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij melden, met vermelding van de aard en de omvang van de overmacht; De partijen moeten te goeder trouw overeenkomen wat de beste oplossing is om de negatieve effecten tot een minimum te beperken of een eerlijk en redelijk alternatief zoeken.

6.3   Indien een geval van overmacht dat Bodegas Murillo Viteri treft en dat is meegedeeld, niet binnen 3 maanden na de kennisgeving wordt opgelost, staat het Bodegas Murillo Viteri vrij om met onmiddellijke ingang deze eerdere schriftelijke kennisgeving van het Contract, gericht aan de Koper, te beëindigen. e-mail en wordt ontheven van enige verplichting om de producten te leveren. Bodegas Murillo Viteri zal echter binnen 30 dagen na kennisgeving het bedrag retourneren dat gelijk is aan de Aankoop die door de Gebruiker is gedaan. Deze mededeling geschiedt onverminderd de rechten of verplichtingen die op elk van de partijen rusten.

7. Naleving van wetten

Bodegas Murillo Viteri zal alle wetten en voorschriften naleven die van toepassing kunnen zijn op de ontwikkeling van zijn bedrijf in overeenstemming met de bepalingen van dit Contract, en garandeert de Koper het onderhoud en de naleving van de licenties en vergunningen die nodig zijn voor de ontwikkeling van zijn activiteit.

8. Gegevensbescherming

De Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de aankoopprocedure in de “Online Store”, worden verwerkt door Bodegas Murillo Viteri om de aankoop te formaliseren, de betaling uit te voeren en de factuur uit te voeren.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid.

De koper / gebruiker van de diensten die Bodegas Murillo Viteri op zijn website aanbiedt, door zich te registreren in de “Online Store”, gaat ermee akkoord deze algemene voorwaarden van het contract na te leven, evenals de voorwaarden die op de website zijn opgenomen en ook , vanaf het moment dat u een aankoop doet, wordt het onderdeel van onze database. Communicatie hangt af van de opties die de klant heeft geuit.

De koper / gebruiker verbindt zich ertoe om reële en actuele gegevens te verstrekken, waarbij hij verantwoordelijk is voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit de onjuistheid van de verstrekte gegevens.

9. Algemene voorwaarden

9.1   Deze overeenkomst is voor het exclusieve gebruik van de koper en mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden toegewezen, gesubrogeerd of uitbesteed zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bodegas Murillo Viteri.

9.2   In het geval van nietigheid van een van de clausules van deze Overeenkomst door de bevoegde rechtbank, zal het duidelijk zijn dat dit voorschrift geen deel uitmaakt van de Overeenkomst en geen invloed heeft op de geldigheid van de rest van de clausules die in dwingen.

9.3   Deze overeenkomst vormt geen distributie- of agentuurovereenkomst.

9.4   Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen hen met betrekking tot de producten. Geen enkele variatie op deze overeenkomst is van kracht tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is ondertekend.

9.5   Alle aan- en verkoopprocedures, zoals de verzending van de persoonlijke gegevens van de koper en die van de creditcards, worden uitgevoerd met een totale garantie van veiligheid en vertrouwelijkheid, met behulp van een beveiligde server (https: // type).

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit contract en alle documenten die eraan zijn gehecht, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.